உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Condomৰ বাবে অলিম্পিক পদক জিকিছে জেছিকা ফক্সে ! অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিলে এয়া ? কি কৰিলে তেওঁ কণ্ডমৰ সহায়ত ?

    Condomৰ বাবে অলিম্পিক পদক জিকিছে জেছিকা ফক্সে ! অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিলে এয়া ? কি কৰিলে তেওঁ কণ্ডমৰ সহায়ত ?

    Tokyo Olympics 2020: অষ্ট্ৰেলিয়াৰ canoeist জেছিকা ফক্সে (Jessica Fox) এই সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে Tokyo 2020 অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ আগতে তেওঁৰ নাও ঠিক কৰাৰ এক অনন্য উপায় আৱিষ্কাৰ কৰিছিল।