Home » photogallery » world »Vladimir Putin: বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিষ প্ৰয়োগৰ অভিযোগ, ৰহস্যই আৱৰা প্ৰেম! পুটিনৰ জীৱনৰ কিছু গোপন কথা

Vladimir Putin: বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিষ প্ৰয়োগৰ অভিযোগ, ৰহস্যই আৱৰা প্ৰেম! পুটিনৰ জীৱনৰ কিছু গোপন কথা

Vladimir Putin: ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে পুটিন। ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈও আছে বহুতৰ কৌতূহল