உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »আয়াৰলেণ্ডত আছে শ শ বছৰ পুৰণি বিশেষ আকাৰৰ শিৱলিংগ, কি ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য

    আয়াৰলেণ্ডত আছে শ শ বছৰ পুৰণি বিশেষ আকাৰৰ শিৱলিংগ, কি ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য

    আপুনি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ৰহস্যময় শিৱ লিংগৰ বিষয়ে জানেনে? এইটো আয়াৰলেণ্ডৰ এটা পাহাৰীয়া এলেকাত বৃত্তৰ মাজত স্থাপন কৰা হৈছিল। কেতিয়া কোনেও নাজানে। কিন্তু ইয়াৰো কৰা হয় উপাসনা।