உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Happy Birthday Lionel Messi: ৫ বছৰ বয়সতে এণ্টোনিয়াক অন্তৰ দিছিল মেছিয়ে, ২৫ বছৰ পিছত পাতিছিল বিয়া।

    Happy Birthday Lionel Messi: ৫ বছৰ বয়সতে এণ্টোনিয়াক অন্তৰ দিছিল মেছিয়ে, ২৫ বছৰ পিছত পাতিছিল বিয়া।

    আৰ্জেণ্টিনা (Argentina)ৰ তাৰকা ফুটবলাৰ লিওনেল মেছি (Lionel Messi)ৰ আজি ৩৪ সংখ্যক জন্ম দিন। বাৰ্চিলোনা (Barcelona)ৰ এইগৰাকী তাৰকাই ১৯৮৭ চনৰ ২৪ জুনত ৰোজিৰঅ'(Rosario)ত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল।