உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »আফগানিস্তানৰ ইতিহাসৰ ৫ গৰাকী বিখ্যাত মহিলা, যিয়ে আফগান মহিলাসকলৰ জীৱন সলনি কৰিছিল

    আফগানিস্তানৰ ইতিহাসৰ ৫ গৰাকী বিখ্যাত মহিলা, যিয়ে আফগান মহিলাসকলৰ জীৱন সলনি কৰিছিল

    তালিবানে মূল্যহীন কৰি তোলা নাৰীৰ জীৱন আফগানিস্তানত সদায়ে একে নাছিল।