உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »World's Best Airports 2021: ছিংগাপুৰক চেৰ পেলাই শীৰ্ষত দোহা ! চাওক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ১০টা বিমান বন্দৰৰ তালিকাত আছে কোন কোন

    World's Best Airports 2021: ছিংগাপুৰক চেৰ পেলাই শীৰ্ষত দোহা ! চাওক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ১০টা বিমান বন্দৰৰ তালিকাত আছে কোন কোন

    ছিংগাপুৰক অতিক্ৰম কৰি এইবাৰ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰৰ ৰেংকিঙত প্ৰথমস্থান দখল কৰিলে দোহাৰ হামাদ ইণ্টাৰনেচনেল বিমান বন্দৰে।