உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Chandra Grahan 2021: বছৰটোৰ অন্তিম চন্দ্ৰগ্ৰহণ, সমগ্ৰ বিশ্বতে Cameraত আবদ্ধ কিছু সুন্দৰ দৃশ্য ! ছবিসমূহ চাওক...

    Chandra Grahan 2021: বছৰটোৰ অন্তিম চন্দ্ৰগ্ৰহণ, সমগ্ৰ বিশ্বতে Cameraত আবদ্ধ কিছু সুন্দৰ দৃশ্য ! ছবিসমূহ চাওক...

    Chandra Grahan (Lunar Eclipse) 2021: বছৰটোৰ শেষ আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ এতিয়াও চলি আছে। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ পৃথিৱীৰ কেৱল কেইখনমান ঠাইত দেখা যায়। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, ৫৮০ বছৰ পিছত আটাইতকৈ দীঘল চন্দ্ৰগ্ৰহণ। চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতীয় সময় মতে পুৱা ১১.৩৪ বজাত আৰম্ভ হৈছে আৰু সন্ধিয়া ৫.৫৯ বজাত সমাপ্ত হ'ব।