உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Omicron: ক্ৰমাত্‍ ঘাতক হৈ উঠিছে অ'মিক্রন! এটা-দুটা নহয়, Coronaৰ চাৰিটা টিকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ

    Omicron: ক্ৰমাত্‍ ঘাতক হৈ উঠিছে অ'মিক্রন! এটা-দুটা নহয়, Coronaৰ চাৰিটা টিকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ

    Omicron: ক্ৰমাত্‍ ঘাতক হৈ উঠছে অ'মিক্রন! এটা-দুটা নহয়, Coronaৰ চাৰিটা টিকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ