Home » photogallery » world »বিমানৰ কবৰস্থান ! এই সমাধিক্ষেত্ৰত অগণন বিমান মৃতদেহৰ দৰে পৰি আছে ...

বিমানৰ কবৰস্থান ! এই সমাধিক্ষেত্ৰত অগণন বিমান মৃতদেহৰ দৰে পৰি আছে ...

Thailand graveyard of planes: বিমানৰ সমাধিক্ষেত্ৰ। ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ, আপুনি টিকট কিনিব লাগিব। অৱশ্যে এয়া ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে এখন ভাল ঠাই!

শেহতীয়া বাতৰি