Home » photogallery » technology »ISROৰ সফলতা, মহাকাশৰ পৰা চন্দ্ৰযান ২–এ প্ৰেৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় ফটো

ISROৰ সফলতা, মহাকাশৰ পৰা চন্দ্ৰযান ২–এ প্ৰেৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় ফটো

LI4 কেমেৰাৰে চন্দ্ৰযান ২–এ সংগ্ৰহ কৰা পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় ফটো টুইটাৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে ISRO–এ

শেহতীয়া বাতৰি