உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Rohit Sharma In T-20: ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ৰজা, কিং কোহলীক অতিক্ৰম কৰিছে ৰোহিতে ...

    Rohit Sharma In T-20: ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ৰজা, কিং কোহলীক অতিক্ৰম কৰিছে ৰোহিতে ...

    Rohit Sharma In T-20: ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া টি-২০ ক্ৰিকেটৰ নতুন সম্ৰাট। বিৰাট কোহলীক অতিক্ৰম কৰিলে ৰোহিতে।