உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Ms Dhoni Record In Ipl: বহুলোকে কয়, "কপাল !" আই পি এলত ধোনীৰ ওচৰত কোনো নাই, মাহীয়ে কি কি কৰিছে চাওক !

    Ms Dhoni Record In Ipl: বহুলোকে কয়, "কপাল !" আই পি এলত ধোনীৰ ওচৰত কোনো নাই, মাহীয়ে কি কি কৰিছে চাওক !

    MS Dhoni IPL Captaincy Record: কিছুমানে কয় যে ধোনী এতিয়া আগৰ দৰে ফিনিচাৰ নহয়। কিন্তু ৰেকৰ্ডসমূহে কয় যে আই পি এলত ধোনীৰ ওচৰত কোনো নাই।