உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »MS Dhoni Poly House: খেতিত ধৰিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে! চাওক মাহীৰ শাক–পাচলি, ফল–মূলৰ সুন্দৰ বাগিচা

    MS Dhoni Poly House: খেতিত ধৰিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে! চাওক মাহীৰ শাক–পাচলি, ফল–মূলৰ সুন্দৰ বাগিচা

    MS Dhoni Poly House: ধোনীয়ে এইবাৰ বিশেষ এক ধৰণৰ গোম খেতি কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ভাল জাতৰ বিলাহী, জলকীয়া, ফুলকবিৰ খেতিও আছে ধোনীৰ পলি হাউছত।