உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাৰ ওপৰত IPL-2022ৰ মেগা অকচনত হ’ব টকাৰ বৰষুণ! তিনিটা দলৰ মাজত চলিব পাৰে নিলামী যুঁজ

    প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাৰ ওপৰত IPL-2022ৰ মেগা অকচনত হ’ব টকাৰ বৰষুণ! তিনিটা দলৰ মাজত চলিব পাৰে নিলামী যুঁজ

    ধাৰণা কৰা হৈছে যে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাৰ ওপৰত আইপিএলৰ আগন্তুক ছিজনৰ পূৰ্বে হ’বলগীয়া মেগা অকচনত পৰিব পাৰে টকাৰ বৰষুণ। তেওঁ বিগত ছিজনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ অংশ আছিল।