Home » photogallery » nation »What is Nairobi Fly: নাকামোৰে, হুলেৰেও নিবিন্ধে, তাৰ পিছতো নাইৰোবিৰ ভয়ত কম্পমান ছিকিম! কিয় ইমান ভয়ংকৰ এই পতংগ?

What is Nairobi Fly: নাকামোৰে, হুলেৰেও নিবিন্ধে, তাৰ পিছতো নাইৰোবিৰ ভয়ত কম্পমান ছিকিম! কিয় ইমান ভয়ংকৰ এই পতংগ?

Nairobi Flies Burns Skin of Sikkim Students: স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰৰ খবৰ, এই মাখিয়ে নাকামোৰে, হুলেৰেও নিবিন্ধে।