Home » photogallery » nation »Union Budget 2021: কোৰোণা সংক্ৰমণৰ ফলত ঘৰৰ পৰা কাম কৰা বেতনভোগী কৰ্মচাৰীৰ আয়কৰৰ পুনঃবিন্যাস হ’ব পাৰে

Union Budget 2021: কোৰোণা সংক্ৰমণৰ ফলত ঘৰৰ পৰা কাম কৰা বেতনভোগী কৰ্মচাৰীৰ আয়কৰৰ পুনঃবিন্যাস হ’ব পাৰে

এইবাৰৰ বাজেট বহু আশা–আকাংক্ষ্যাৰ বাজেট।