உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »কি নৃশংস! সুৰাপান কৰিবলৈ পুত্ৰক দিছিল বাধা! মাতৃক হত্যা কৰি চিতাৰ জুইত মাংস ৰান্ধি মদৰ সৈতে খালে 'আদৰ'ৰ পুত্ৰই

    কি নৃশংস! সুৰাপান কৰিবলৈ পুত্ৰক দিছিল বাধা! মাতৃক হত্যা কৰি চিতাৰ জুইত মাংস ৰান্ধি মদৰ সৈতে খালে 'আদৰ'ৰ পুত্ৰই

    সুৰাপান নকৰিবলৈ মাতৃয়ে সকীয়াই দিয়াৰ পিছতে খং উঠিল পুত্ৰৰ।