உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »SBI ৰ বিশেষ সুবিধা, এতিয়া Video Call ৰ জৰিয়তে পেঞ্চনাৰসকলে Life Certificate দাখিল কৰিব পাৰিব...

    SBI ৰ বিশেষ সুবিধা, এতিয়া Video Call ৰ জৰিয়তে পেঞ্চনাৰসকলে Life Certificate দাখিল কৰিব পাৰিব...

    এছ.বি.আই(SBI)-এ ইয়াৰ নতুন সুবিধা ভিডিঅ' জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ সেৱা (SBI Video Life Certificate Service) নাম দিছে। এছবিআইয়ে কৈছে ভিডিঅ' জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ সেৱা সহজ আৰু সুৰক্ষিত কাগজবিহীন আৰু বিনামূলীয়া সুবিধা।