உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »মৰ্মান্তিক! মুখ নালাগিবলৈ ডিঙিত বান্ধি দিয়া ক’লা সূতাৰে ফাঁচ লাগি নৱজাতকৰ কৰুণ মৃত্যু

    মৰ্মান্তিক! মুখ নালাগিবলৈ ডিঙিত বান্ধি দিয়া ক’লা সূতাৰে ফাঁচ লাগি নৱজাতকৰ কৰুণ মৃত্যু

    অন্ধ বিশ্বাসৰ কৰুণ পৰিণতি