Home » photogallery » nation »BUDGET 2021: গঠন হ'ব নতুন বেংক, বাজেটত বৃহত্‍ ঘোষণা কৰিব পাৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে

BUDGET 2021: গঠন হ'ব নতুন বেংক, বাজেটত বৃহত্‍ ঘোষণা কৰিব পাৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে

২০২১ৰ বাজেটত দেশত এটা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক ঘোষণা কৰিব পাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।