உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »দেখাত একেবাৰে সাধাৰণ চেহেৰাৰ এইগৰাকী ছত্তিশগড়ৰ মাও আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড! জানক কোন এই সুজাতা?

    দেখাত একেবাৰে সাধাৰণ চেহেৰাৰ এইগৰাকী ছত্তিশগড়ৰ মাও আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড! জানক কোন এই সুজাতা?

    কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা জোৱানসকলক ঘেৰি মাওবাদীয়ে যি আক্ৰমণ চলালে সেয়া অতি সু পৰিকল্পিত আছিল বুলি চৰ্চা চলিছে। এই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হিচাপে নাম উঠিছে সুজাতা নামৰ মহিলা মাওবাদীগৰাকীৰ।

    • |