உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে আৱৰিছে ছিকিম, লাচুং ভেলীত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত

    শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে আৱৰিছে ছিকিম, লাচুং ভেলীত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত

    ছিকিমৰ এই ৰূপে আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকক। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ঢাপলি মেলে পৰ্যটকসকল।