உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »অহা বছৰ জুলাইত ভেকচিন অহাৰ সম্ভাৱনা, কোৰোণা ভেকচিনৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক থাকিব আধাৰ কাৰ্ডৰ?

    অহা বছৰ জুলাইত ভেকচিন অহাৰ সম্ভাৱনা, কোৰোণা ভেকচিনৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক থাকিব আধাৰ কাৰ্ডৰ?

    জৰুৰী ভাবে ৩০ কোটি লোকক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ’ব কোৰোণাৰ ভেকচিন।