உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Google Golden Baba: গুগল গ’ল্ডেন বাবা! বাপ্পি লাহিড়ীতকৈও বেছি সোণ এই ব্যক্তিৰ শৰীৰত!

    Google Golden Baba: গুগল গ’ল্ডেন বাবা! বাপ্পি লাহিড়ীতকৈও বেছি সোণ এই ব্যক্তিৰ শৰীৰত!

    Google Golden Baba: সমগ্ৰ শৰীৰত চাৰি কিলোগ্ৰাম সোণ, ভৰিত ৰূপৰ জোতা।