உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »বেংগালুৰুৰ হোটেলত ছাগলীৰ নামত খুৱাই আছে কুকুৰৰ মাংস! থানাত গোচৰ ৰুজু

    বেংগালুৰুৰ হোটেলত ছাগলীৰ নামত খুৱাই আছে কুকুৰৰ মাংস! থানাত গোচৰ ৰুজু

    বেংগালুৰুৰ BBSB এপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেছিডেণ্টৰ ৱেলফেয়াৰ এছ’চিয়েচনে তামিলনাডুৰ এটা এজেঞ্চীক এলেকাৰ পৰা কুকুৰ নাইকিয়া কৰাৰ ঠিকা প্ৰদান কৰিছে।