உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Chinese Hackers: ভাৰতৰ পাৱাৰ গ্ৰিডত চীনৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ ! লাডাখৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ ...

    Chinese Hackers: ভাৰতৰ পাৱাৰ গ্ৰিডত চীনৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ ! লাডাখৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ ...

    Chinese Hackers: সূত্ৰ অনুসৰি, চীনা প্ৰশাসনৰ হাতত থকা হেকাৰসকলে এইবাৰ ভাৰতীয় পাৱাৰ গ্ৰিড হেকিঙত জড়িত হৈ আছে।