உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ এজেণ্টৰ সৈতে শ্বাহৰুখ-গৌৰীৰ ফটো, বলীউদ-ISIৰ মাজত আছে নেকি সম্পৰ্ক?

    পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ এজেণ্টৰ সৈতে শ্বাহৰুখ-গৌৰীৰ ফটো, বলীউদ-ISIৰ মাজত আছে নেকি সম্পৰ্ক?

    বলীউদৰ অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান আৰু পত্নী গৌৰী খানৰ লগত কি সম্পৰ্ক ভাৰত বিদ্বেষীৰ?