உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »যৌন সম্পৰ্ক নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ অংগ, দুই মহিলাৰ লিভ-ইন সম্পর্কক মান্যতা প্ৰদান আদালতৰ

    যৌন সম্পৰ্ক নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ অংগ, দুই মহিলাৰ লিভ-ইন সম্পর্কক মান্যতা প্ৰদান আদালতৰ

    এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ দুই বিচাৰপতিৰ ডিভিজন বেন্সে জনাইছে যে, মানুহৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাই আদালতৰ দায়িত্ব। সমাজৰ নৈতিকতা ৰক্ষাৰ দায়িতিব আদালতৰ নহয়।

    • |