உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »‘ঘৰখনে নিজৰ জীয়ৰীক সঠিক সংস্কাৰ দিয়ক, শাসন কৰক’-হাথৰছ কাণ্ডৰ পিছতে মন্তব্য বিজেপি বিধায়কৰ

    ‘ঘৰখনে নিজৰ জীয়ৰীক সঠিক সংস্কাৰ দিয়ক, শাসন কৰক’-হাথৰছ কাণ্ডৰ পিছতে মন্তব্য বিজেপি বিধায়কৰ

    ইয়াৰ পূৰ্বেও বিধায়জনে বিভিন্ন সময়ত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল।

    • |