உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »International Women's Day: 'তেওঁলোক নহয় দেৱী, নহয় সামান্য মহিলা' ! মানৱ সমাজৰ ভেটি গঢ়ি মানৱ জাতিক সুৰক্ষা দিয়া, প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে অনন্যা ...

    International Women's Day: 'তেওঁলোক নহয় দেৱী, নহয় সামান্য মহিলা' ! মানৱ সমাজৰ ভেটি গঢ়ি মানৱ জাতিক সুৰক্ষা দিয়া, প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে অনন্যা ...

    International Women's Day: তেওঁলোক দেৱী নহয় বা তেওঁলোক এগৰাকী সৰু মহিলাও নহয়। তেওঁ মাতৃ, ভগ্নী, পত্নী, জীয়ৰী, প্ৰেমিকা। আজি আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব?