உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Watch Timing 10:10 Reason: ঘড়ীৰ বিজ্ঞাপনত সময় সদায় ১০:১০ বজাত কিয় থাকে, আপুনি কাৰণটো জানেনে ?

    Watch Timing 10:10 Reason: ঘড়ীৰ বিজ্ঞাপনত সময় সদায় ১০:১০ বজাত কিয় থাকে, আপুনি কাৰণটো জানেনে ?

    Why advertisement of watches and Clocks show the time 10:10: বিজ্ঞাপনত ঘড়ীটো কিয় ১০:১০ বজাত থাকে। এই বিষয়ে বহুতো ভুল ধাৰণা আছে, জানক ...