உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral Wedding Video: বিয়া মণ্ডপত এয়া কি কাণ্ড! বৰমালা পিন্ধোৱাৰ সময়ত ন-কইনাৰ ওচৰত এই কাণ্ড কৰিলে দৰাই, ভাঙি থাকিল বিয়া

    Viral Wedding Video: বিয়া মণ্ডপত এয়া কি কাণ্ড! বৰমালা পিন্ধোৱাৰ সময়ত ন-কইনাৰ ওচৰত এই কাণ্ড কৰিলে দৰাই, ভাঙি থাকিল বিয়া

    Viral Wedding Video|Wedding Video|Marriage Video|Viral Video: বিয়াত বৰমালা পিন্ধৱাৰ সময়ত এনে এক ঘটনা ঘটে যে, যাৰ লত বিয়া হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে কইনাই।