Home » photogallery » lifestyle »কণী খোৱাৰ পিছত বাকলি পেলাই দিয়ে নেকি? কণীৰ বাকলিৰ আছে হাজাৰটা গুণ...

কণী খোৱাৰ পিছত বাকলি পেলাই দিয়ে নেকি? কণীৰ বাকলিৰ আছে হাজাৰটা গুণ...

Uses for Eggshells: কেৱল কণীয়েই নহয়। কণীৰ বাকলিৰো আছে বহু গুণাগুণ।