Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: আকৌ সোণৰ দামত পতন! দেশজুৰি কিমান হ'ল প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্যত?

Gold Price: আকৌ সোণৰ দামত পতন! দেশজুৰি কিমান হ'ল প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্যত?

আকৌ ডাঙৰ খবৰ! কোৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে ভাল খবৰ! হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম। 

শেহতীয়া বাতৰি