உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Largest Truck: বিশ্বৰ বিশালতম ট্ৰাকখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা ? পাকঘৰ, বেডৰূম, বাথৰূম আৰু কি কি আছে ইয়াত ?

    Largest Truck: বিশ্বৰ বিশালতম ট্ৰাকখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা ? পাকঘৰ, বেডৰূম, বাথৰূম আৰু কি কি আছে ইয়াত ?

    এই ট্ৰাকখনৰ ওজন ৫০ টন। এই ট্ৰাকখনত আছে এটা পাকঘৰ, এটা কোঠা, এটা বাথৰূম। বহুতে ভাবিছিল ট্ৰাকখন মিউজিয়ামৰ বাবে বনাইছে।