உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শৈশৱৰ সপোন পূৰণ নীৰোজ চোপ্ৰাৰ, পিতৃ–মাতৃক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিলে বিমানযাত্ৰাৰ সোৱাদ, আৱেগিক পোষ্টত লিখিলে...

    শৈশৱৰ সপোন পূৰণ নীৰোজ চোপ্ৰাৰ, পিতৃ–মাতৃক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিলে বিমানযাত্ৰাৰ সোৱাদ, আৱেগিক পোষ্টত লিখিলে...

    টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰি ভাৰতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা নীৰজ চোপ্ৰাৰ আছিল সৰুকালৰ আন এক সপোন– এদিন মাক–দেউতাকৰ সৈতে উৰিব বিমানত।