உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »অকল শচীনেই নহয়, বিৰাট-বুমৰাহকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ পত্নীতকৈ বয়সত সৰু

    অকল শচীনেই নহয়, বিৰাট-বুমৰাহকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ পত্নীতকৈ বয়সত সৰু

    কোৱা হয় যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বয়স মাত্ৰ এটা সংখ্যা। বহুকেইগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কই এয়া প্ৰমাণিত কৰে। এনে কেইগৰাকীমান ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ, যাৰ পত্নী নিজতকৈ বয়সত ডাঙৰ...