உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Weather Report: আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যজুৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা! ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা অহাৰো আগজাননী

    Weather Report: আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যজুৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা! ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা অহাৰো আগজাননী

    আনকি ঠায়ে ঠায়ে বতাহ-ধুমুহা শিল বৰষুণ হোৱাৰো আছে সম্ভাৱনা। ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে কম বেছি পৰিমাণে পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ।