உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Mole : ওঁঠ, নাক, গাল, ভৰি, ... শৰীৰৰ তিলবোৰে আপোনাক ক'ব পাৰে যে তেওঁ কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি ?

    Mole : ওঁঠ, নাক, গাল, ভৰি, ... শৰীৰৰ তিলবোৰে আপোনাক ক'ব পাৰে যে তেওঁ কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি ?

    Mole : শৰীৰৰ কোনটো অংশত তিল (Mole) আছে? হাত, ভৰি নে মুখ? আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ শৰীৰৰ তিলবোৰে আপোনাৰ বিষয়ে বহু কথা কয় !