உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »আশংকা! বিজ্ঞানীয়ে কৈছে, প্ৰথম ভেকচিনৰ ব্যৱহাৰত হ্ৰাস নাপাই কোৰোণাৰ সন্ত্ৰাস, সলনি হ’ব লক্ষণ

    আশংকা! বিজ্ঞানীয়ে কৈছে, প্ৰথম ভেকচিনৰ ব্যৱহাৰত হ্ৰাস নাপাই কোৰোণাৰ সন্ত্ৰাস, সলনি হ’ব লক্ষণ

    কোৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও সমগ্ৰ বিশ্বতে অব্যাহত আছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন  প্ৰান্তত কোৰোণাৰ ভেকচিন আবিষ্কাৰৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে চিকিত্‍সা বিজ্ঞানীসকলে।