உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Tips to maintain a healthy heart : কিদৰে নিৰোগী কৰি ৰাখিব আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ? জানক আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই কি কয়!

    Tips to maintain a healthy heart : কিদৰে নিৰোগী কৰি ৰাখিব আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ? জানক আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই কি কয়!

    Tips to maintain a healthy heart : হৃদযন্ত্ৰৰ সুস্থতাৰ অৰ্থ এই অংগৰ ধমনিৰ সুস্থতা। ধমনিৰ মাজত কোনো অন্তৰায় সৃষ্টি হ’লে ক্ৰমশ দেখা যায় হৃদৰোগ।