உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Heart Attack In Bathroom: বাথৰুমতে কিয় অধিকসংখ্যক মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয়! জানক কাৰণ

    Heart Attack In Bathroom: বাথৰুমতে কিয় অধিকসংখ্যক মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয়! জানক কাৰণ

    হাৰ্ট স্পেচিয়েলিষ্টসকলৰ বহুতেই কয়, বাথৰুমত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা অধিক হয়।