உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Coriander : ওজন বৃদ্ধিৰ পৰা চুলিৰ উজ্জ্বলতালৈ, এই ভাৰতীয় মচলাৰ গুণ অনেক

    Coriander : ওজন বৃদ্ধিৰ পৰা চুলিৰ উজ্জ্বলতালৈ, এই ভাৰতীয় মচলাৰ গুণ অনেক

    আইৰনেৰে সমৃদ্ধ ধনিয়া মচলাৰ এণ্টি বেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টি ফাংগাল গুণ উল্লেখযোগ্য। পুৱা খালী পেটত ধনিয়াৰ গুটি টিয়াই থোৱা পানী খালে ছাল উজ্জ্বল আৰু মসৃন হয়।