உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Health: শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমিছে নেকি ? খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখক এই ৫ বিধ বিশেষ খাদ্য, দূৰ হ'ব ৰক্তহীনতা...

    Health: শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমিছে নেকি ? খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখক এই ৫ বিধ বিশেষ খাদ্য, দূৰ হ'ব ৰক্তহীনতা...

    Foods For Iron Deficiency: শৰীৰত ৰক্তহীনতাৰ ফলত অত্যাধিক ভাগৰ, দুৰ্বলতা, মূৰৰ বিষ আৰু মূৰ ঘূৰোৱাৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। যদি আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰক্তহীনতা আছে, কিছুমান খাদ্য গ্ৰহণ কৰি এই অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰি।