உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »অটোৰিক্সা চলাইছে দেউতাকে! শিৰত মিছ ইণ্ডিয়াৰ মুকুট পিন্ধি দেউতাকৰ অটোতে চহৰ ঘূৰিলে মান্যাই

    অটোৰিক্সা চলাইছে দেউতাকে! শিৰত মিছ ইণ্ডিয়াৰ মুকুট পিন্ধি দেউতাকৰ অটোতে চহৰ ঘূৰিলে মান্যাই

    সদ্য ঘোষিত ভি এল চি চি ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ৰ প্ৰতিযোগিতাত তেলেংগানাৰ এগৰাকী অভিযন্তা মনাসা বাৰান্সীয়ে মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ খিতাপ লাভ কৰে।