உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Khuda Gawah in Afghanistan: আফগানিস্তানত অমিতাভ–শ্ৰীদেৱীৰ ‘খুদা গৱাহ’ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত কি হৈছিল জানেনে?

    Khuda Gawah in Afghanistan: আফগানিস্তানত অমিতাভ–শ্ৰীদেৱীৰ ‘খুদা গৱাহ’ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত কি হৈছিল জানেনে?

    ই আফগানিস্তানৰ সৈতেই এটা সময়ত সম্পৰ্ক আছিল বলীউদৰ।