உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »অভিনেত্ৰী উৰ্বশী ৰৌতেলাৰ বিয়া! ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এইগৰাকী তাৰকাৰ সৈতে বহিব নেকি বিয়াত?

    অভিনেত্ৰী উৰ্বশী ৰৌতেলাৰ বিয়া! ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এইগৰাকী তাৰকাৰ সৈতে বহিব নেকি বিয়াত?

    বলীউদৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী উৰ্বশী ৰৌতেলাৰ বিয়া! শীঘ্ৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এগৰাকী তাৰকাৰ সৈতে বিয়াত বহিব বুলি চৰ্চা চলিছে।