உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Patol English Meaning: ৮০ শতাংশ লোকৰ হাততে নাই সঠিক উত্তৰ! পটলৰ ইংৰাজী নাম কি জানেনে?

    Patol English Meaning: ৮০ শতাংশ লোকৰ হাততে নাই সঠিক উত্তৰ! পটলৰ ইংৰাজী নাম কি জানেনে?

    Patol English Meaning: জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে পাকঘৰৰ বাবে অত্যন্ত আপোন পটল। পটল সকলোৰে বাবে চিনাকী যদিও পটলৰ ইংৰাজী নাম বহুতেই নাজানে।