உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »কোৰোণাৰ ভেকচিনত মাৰাত্মক পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়াৰ আশংকা! সকলো ৰাজ্যক আগতীয়া সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্রৰ

    কোৰোণাৰ ভেকচিনত মাৰাত্মক পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়াৰ আশংকা! সকলো ৰাজ্যক আগতীয়া সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্রৰ

    কেন্দ্রৰ বার্তা, এই ভেকচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্রত বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে।