உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শাওণ মাহত মহাদেৱৰ উপাসনাৰ সময়ত ভুলতো নিদিব এনে সামগ্ৰী, ৰুষ্ট হ'ব শিৱলিংগ

    শাওণ মাহত মহাদেৱৰ উপাসনাৰ সময়ত ভুলতো নিদিব এনে সামগ্ৰী, ৰুষ্ট হ'ব শিৱলিংগ

    মহাদেৱৰ উপাসনাই জীৱনৰ বাধাবোৰ আঁতৰ কৰে. কিন্তু যদি ভুল হয়, তেওঁৰ খঙৰ কোনো সীমা নাই।